Monday, January 10, 2011

Tmhits 2011

Salam hormatly tmhits.com diňleýjileri we myhmanlary !!! 2010-njy ýyl saýtymyzda özgerişleriň iň köp bolan ýylydyr. 2010-njy ýylda saýtymyz alty dilde ulanylmana mümkinçilik aldy. Ondan başga-da ulanyjylara saýtdaky agzalary görmek we habarnama alyşmak mümkinçiligi berildi. Ilkinji bolup içinde Türkmen aýdymlary bolan audio CD ýazgylaryny dünýä arenasyna kämil derejede satuwa çykardy. 2010-njy ýylda saýtymyzda ýygy soralýan soraglar bölümi hem döredildi. Şeýle hem çalt gözleg we aýdym/wideoklipleri kategoriýa boýunça diňlemek ýaly birnäçe özgertmeler girizildi. Tmhits topary hökmünde size-de bu ýylda bize beren ähli goldawlaryňyz üçin minnetdarlygymyzy bildirýäris.
Täze 2011 ýylda hem toparymyz täze taslamalaryň üstünde işleýär. Bularyň ilkinjisi şu wagt işläp başlan aýdymçylar üçin täze hasap berilmegidir. Bu hasap aýdymçylarymyzyň dünýä tanalmagy üçin uly mümkinçilik bolar diýip umyt edýäris. Mundan başga-da birnäçe özgeriş girizmegi maksat edinýäris. Tmhits topary geljekde-de siziň tamaňyzy ödemek üçin işlemegi özüne bagt bilýär we ulakan minnetdarlyk bildirýär.
Sag boluň !!!!

Monday, November 22, 2010

Tmhits Iňlis dilinde Tmhits is in English

Salamualeýkum hormatly www.tmhits.com saýtymyzyň agzalary we diňleýjileri !!!! Gün-günden ösüşlere tarap batly gadam bilen barýan saýtymyz gündelik täzelikler bilen işini dowam edýär. Biziň indiki täzeligimiz saýtymyzyň altynjy dili bolan Iňlis dilinde ulanylma mümkinçiligidir. Saýty Iňlis dilinde ulanmak üçin baş sahypadaky "dil" bölüminden English-i saýlamagyňyz ýeterlikdir. Ondan başga-da saýtyň ýazgylary Web 2.0 saýtlarynda giňden ulanylýan Trebuchet MS fontyna geçirildi. Biziň saýtymyzda Helvetica Neu, Arial, Lucida Grande, Verdana yaly fontlar hem ulanylýar.
Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!!!
Size okuwda we işleriňizde üstünlikler arzuw etmek bilen !!!!!!!!!
Tmhits topary

Saturday, November 13, 2010

Tmhits kämillikde...

Salam www.tmhits.com saýtymyzyň hormatly diňleýjileri we aýdym-saz muşdaklary !!! Bilşimiz ýaly, Tmhits topary Merkezi Aziýa aýdym-saz sungatyny dünýä derejesine çykarmak üçin batly gadamlar bilen öňe barýar we birnäçe täzelikler girizmegi dowam edýär. Iň soňky täzeliklerde Youtube channel-imiziň döredilmegi we Tmhits blog-yň keşbiniň üýtgemegidir. Tmhits blog-yň bu üýtgemesi size, ýagny diňleýjilerimize blogdaky ýazgylarymyz hakynda pikir we maslahatlaryny aňsatlyk bilen paýlaşmaklaryna mümkinçilik berýär. Biziň Youtube channel-imizden bolsa täze wideoklipler diňläp lezzet alarsyňyz diýip umyt edýäris.

Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!
Iň gowy arzuwlar bilen Tmhits topary ...

Sunday, September 12, 2010

Türkmen CD-leri dünýä ýaýylýar.

Salam www.tmhits.com saýtymyzyň hormatly diňleýjileri we aýdym-saz muşdaklary !!! Tmhits topary milli türkmen aýdym-saz sungatyny dünýä derejesine çykarmak üçin batly gadamlar bilen öňe barýar. Ýakynda habar berşimiz ýaly saýtymyzyň " Store" bölüminde ýer alan ýazgylar dünýä derejesinde satyşa çykaryldy. Häzirki wagtda bu ýazgylary aşakda görkezilen salgylardan görkezilen senesinden başlap satyn almana doly mümkinçilik bar :

Salgylar:

Seneler:

Apple iTunes

9/8/2010

Rhapsody

9/8/2010

Emusic

9/8/2010

Napster

9/8/2010

Nokia

9/8/2010

LimeWire

9/8/2010

GreatIndieMusic

9/8/2010

Verizon

9/8/2010

Amazon MP3

9/8/2010

Deezer

9/9/2010

MySpace Music

9/9/2010

MediaNet

9/10/2010


Ýazgylar wagtlaýynça mp3 şeklinde satylýar we gysga wagtda ähli CD-leri ýazgy(album) görnüşinde-de size hödürlemegi maksat edinýäris.
Mundan başga-da Tmhits topary ýurdumyzyň tanymal aýdymçy-sazandalary bilen hemaýatçy hökmünde bile işlemegi maksat edinýär. We size ýokary hilli täze aýdymlary hödürlemek bilen goldawyňyza mynasyp bolmagy umyt edyär.
Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!
Iň gowy arzuwlar bilen Tmhits topary ...

Wednesday, September 8, 2010

Tmhits StoreSalamualeýkim www.tmhits.com saýtymyzyň hormatly diňleýjileri !!! Gün-günden ösüşlere sary bat alýan saýtymyz ýene-de bir täzelik bilen siziň hyzmatyňyzda. Ýaňy-ýakynda biziň saýtymyzda täze " STORE" bölümi döredildi. Siz bu bölümde kämil derejede ýazylan we türkmen aýdym-sazlaryny içinde jemleýän ilkinji CD ýazgylary alyp bilersiňiz. Häzirki wagtda bu CD-ler dünýä derejesinde satyşa çykdy. Muňa mysal edip CD-lerimiziň dünýä belli aýdym-saz saýty "www.cdbaby.com"-da satylmagyny görkezip bileris. Mundan başga-da gysga wagtda www.itunes.com, www.amazon.com we www.rhapsody.com ýaly saýtlarda biziň CD-lerimizi alyp bilersiňiz. Halkara daşamak işleri-de kepillendirilendir. Ýokarda görşüňiz ýaly bu işleriň amala aşmasy üçin möhüm bolan "Barcode"-da eýýäm alyndy. Eden işlerimiz siziň göwnüňizden turar we goldawlaryňyza mynasyp bolar diýip umyt edýäris !!!! Üns bereniňiz üçin sag boluň

TMhits topary !!!!!

Tuesday, June 29, 2010

Tmhits-de täzelikler.

Salamualeýkum hormatly www.tmhits.com saýtymyzyň agzalary we diňleýjileri !!!! Bäş ýaşy arka atan we tmhits.com ady bilen tanalýan saýtymyz gün-günden ösüşlere tarap batly gadam bilen barýar. Şol sanda gündelik täzelikler dowam edýär. Olaryň iň soňkusyna mysal edip, saýtymyzyň Özbek dilinde ulanylma mümkinçiligidir. Saýty Özbek dilinde ulanmak üçin baş sahypadaky "dil" bölüminden O'zbekcha-ny saýlamagyňyz ýeterlikdir.
Size okuwda we işleriňizde üstünlikler arzuw edýän !!!!!!!!!
Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!!!

Wednesday, June 2, 2010

Tmhits.com-da Täzelik..
Salamualeýkum hormatly www.tmhits.com saýtymyzyň agzalary we diňleýjileri !!!!! Gün-günden ösüşler bilen öňe barýan saýtymyzda täzelik girizilmeler dowam edýär. Bularyň iň soňkusy bolsa siziň Facebook- da biziň saýtymyzyň videolaryny göni öz Facebook sahypaňyzda seredip bilmegiňizdir. Munuň üçin siziň www.tmhits.com -dan video linkini nusgalap ("copy" edip), Facebook-a goýmagyňyz ("paste" etmegiňiz) ýeterlikdir. Mysal hökmünde ýokardaky suratlara seredip bilersiňiz !!!!!!
Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!!!!!!