Monday, November 22, 2010

Tmhits Iňlis dilinde Tmhits is in English

Salamualeýkum hormatly www.tmhits.com saýtymyzyň agzalary we diňleýjileri !!!! Gün-günden ösüşlere tarap batly gadam bilen barýan saýtymyz gündelik täzelikler bilen işini dowam edýär. Biziň indiki täzeligimiz saýtymyzyň altynjy dili bolan Iňlis dilinde ulanylma mümkinçiligidir. Saýty Iňlis dilinde ulanmak üçin baş sahypadaky "dil" bölüminden English-i saýlamagyňyz ýeterlikdir. Ondan başga-da saýtyň ýazgylary Web 2.0 saýtlarynda giňden ulanylýan Trebuchet MS fontyna geçirildi. Biziň saýtymyzda Helvetica Neu, Arial, Lucida Grande, Verdana yaly fontlar hem ulanylýar.
Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!!!
Size okuwda we işleriňizde üstünlikler arzuw etmek bilen !!!!!!!!!
Tmhits topary

Saturday, November 13, 2010

Tmhits kämillikde...

Salam www.tmhits.com saýtymyzyň hormatly diňleýjileri we aýdym-saz muşdaklary !!! Bilşimiz ýaly, Tmhits topary Merkezi Aziýa aýdym-saz sungatyny dünýä derejesine çykarmak üçin batly gadamlar bilen öňe barýar we birnäçe täzelikler girizmegi dowam edýär. Iň soňky täzeliklerde Youtube channel-imiziň döredilmegi we Tmhits blog-yň keşbiniň üýtgemegidir. Tmhits blog-yň bu üýtgemesi size, ýagny diňleýjilerimize blogdaky ýazgylarymyz hakynda pikir we maslahatlaryny aňsatlyk bilen paýlaşmaklaryna mümkinçilik berýär. Biziň Youtube channel-imizden bolsa täze wideoklipler diňläp lezzet alarsyňyz diýip umyt edýäris.

Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!
Iň gowy arzuwlar bilen Tmhits topary ...

Sunday, September 12, 2010

Türkmen CD-leri dünýä ýaýylýar.

Salam www.tmhits.com saýtymyzyň hormatly diňleýjileri we aýdym-saz muşdaklary !!! Tmhits topary milli türkmen aýdym-saz sungatyny dünýä derejesine çykarmak üçin batly gadamlar bilen öňe barýar. Ýakynda habar berşimiz ýaly saýtymyzyň " Store" bölüminde ýer alan ýazgylar dünýä derejesinde satyşa çykaryldy. Häzirki wagtda bu ýazgylary aşakda görkezilen salgylardan görkezilen senesinden başlap satyn almana doly mümkinçilik bar :

Salgylar:

Seneler:

Apple iTunes

9/8/2010

Rhapsody

9/8/2010

Emusic

9/8/2010

Napster

9/8/2010

Nokia

9/8/2010

LimeWire

9/8/2010

GreatIndieMusic

9/8/2010

Verizon

9/8/2010

Amazon MP3

9/8/2010

Deezer

9/9/2010

MySpace Music

9/9/2010

MediaNet

9/10/2010


Ýazgylar wagtlaýynça mp3 şeklinde satylýar we gysga wagtda ähli CD-leri ýazgy(album) görnüşinde-de size hödürlemegi maksat edinýäris.
Mundan başga-da Tmhits topary ýurdumyzyň tanymal aýdymçy-sazandalary bilen hemaýatçy hökmünde bile işlemegi maksat edinýär. We size ýokary hilli täze aýdymlary hödürlemek bilen goldawyňyza mynasyp bolmagy umyt edyär.
Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!
Iň gowy arzuwlar bilen Tmhits topary ...

Wednesday, September 8, 2010

Tmhits StoreSalamualeýkim www.tmhits.com saýtymyzyň hormatly diňleýjileri !!! Gün-günden ösüşlere sary bat alýan saýtymyz ýene-de bir täzelik bilen siziň hyzmatyňyzda. Ýaňy-ýakynda biziň saýtymyzda täze " STORE" bölümi döredildi. Siz bu bölümde kämil derejede ýazylan we türkmen aýdym-sazlaryny içinde jemleýän ilkinji CD ýazgylary alyp bilersiňiz. Häzirki wagtda bu CD-ler dünýä derejesinde satyşa çykdy. Muňa mysal edip CD-lerimiziň dünýä belli aýdym-saz saýty "www.cdbaby.com"-da satylmagyny görkezip bileris. Mundan başga-da gysga wagtda www.itunes.com, www.amazon.com we www.rhapsody.com ýaly saýtlarda biziň CD-lerimizi alyp bilersiňiz. Halkara daşamak işleri-de kepillendirilendir. Ýokarda görşüňiz ýaly bu işleriň amala aşmasy üçin möhüm bolan "Barcode"-da eýýäm alyndy. Eden işlerimiz siziň göwnüňizden turar we goldawlaryňyza mynasyp bolar diýip umyt edýäris !!!! Üns bereniňiz üçin sag boluň

TMhits topary !!!!!

Tuesday, June 29, 2010

Tmhits-de täzelikler.

Salamualeýkum hormatly www.tmhits.com saýtymyzyň agzalary we diňleýjileri !!!! Bäş ýaşy arka atan we tmhits.com ady bilen tanalýan saýtymyz gün-günden ösüşlere tarap batly gadam bilen barýar. Şol sanda gündelik täzelikler dowam edýär. Olaryň iň soňkusyna mysal edip, saýtymyzyň Özbek dilinde ulanylma mümkinçiligidir. Saýty Özbek dilinde ulanmak üçin baş sahypadaky "dil" bölüminden O'zbekcha-ny saýlamagyňyz ýeterlikdir.
Size okuwda we işleriňizde üstünlikler arzuw edýän !!!!!!!!!
Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!!!

Wednesday, June 2, 2010

Tmhits.com-da Täzelik..
Salamualeýkum hormatly www.tmhits.com saýtymyzyň agzalary we diňleýjileri !!!!! Gün-günden ösüşler bilen öňe barýan saýtymyzda täzelik girizilmeler dowam edýär. Bularyň iň soňkusy bolsa siziň Facebook- da biziň saýtymyzyň videolaryny göni öz Facebook sahypaňyzda seredip bilmegiňizdir. Munuň üçin siziň www.tmhits.com -dan video linkini nusgalap ("copy" edip), Facebook-a goýmagyňyz ("paste" etmegiňiz) ýeterlikdir. Mysal hökmünde ýokardaky suratlara seredip bilersiňiz !!!!!!
Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!!!!!!

Saturday, May 29, 2010

Döwlet Annageldiýew


Salamualeykim www.tmhits.com saýtymyzyň hormatly agzalary !!!! Men bu gün siz bilen ussat diktor Döwlet Annageldiýew barada bir az maglumat paýlaşmak isledim.
Döwlet 1981-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Aşgabat şäherinde dogulýar. Ol orta mekdebi tamamlap, Türkmenistanyň Sport we Turizm Instutynyň Turizm bölüminde ýokary bilim alýar.Döwlet ýokary okuw jaýyny tamamlanyndan soň, Nebitdagda gulluk borjuny berjaý edýär.
Döwlet gulluk borjuny tamamlap, diktorlyk wezipesine başlaýar. Işlän döwründe ýurdumyzda meşhur hünärmen diktorlar bilen bile işleşyär. Döwlet ilki-ilkiler teleýaýlymda, radioda, janly hekaýalarda çykyş etýar. Bir wagtyň özünde döredijilik işlerine-de baş urýar we "Ýaşa meň üçin" "Söýdüm men" "Diňe seň üçin" ýaly birnäçe goşgylar döredýär.Döwlet diňe bir goşgy sungaty däl eýsem aýdym aýtmak bilen hem meşgullanypdyr. Muňa onuň aýdan "Gözel Baýramgül" aýdymy mysal bolup biler.
Döwlet Annageldiýew 2004-nji ýylda "Watan" radiokanalynda işlemäge başlaýar.Ol bu döwürde döwlet derejesinde geçirilen birnäçe konsertleri alyp barýar. 2006-nji ýyldan şu güne çenli teleýaýlymda habarlar bölüminde işläp gelýär.
Döwlet diňe öz goşgylary däl eýsem ussat şahyrlarymyzyň eserlerinden "Söýgi näme?!" " Giç bolar" ýaly goşgylary-da okap, ses ýazgylaryny edýär.

Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!!!!

Thursday, May 27, 2010

Kerim Gurbannepesow
Essalamualeykim hormatly www.tmhits.com saytymyzyng agzalary !!!!! Men bu gun siz bilen belli shahyrymyz Kerim Gurbannepesow barada gysgacha maglumat paylashmak isledim.
Türkmenistanyň halk ÿazyjysy Magtymguly baÿragynyň eÿesi Kerim Gurbannepesow 1929-njy ÿylda Gökdepe etrabynyň Ÿylgynly obasynda daÿhan maşgalasynda eneden bolÿar.Obada 7-ÿyllyk orta mekdebi gutarÿar.
Uruş döwrüniň agyr günleri Kerim ejesi bilen Tejene gidÿär.Ol Tejen etrap gazetinde “Ÿaş kommunistde” öz goşgularyny çykardÿar.1949-njy ÿylda Kerim goşun hataryna çagyrylÿar.Bu ÿerdede ol poeziÿa bilen meşgullanmagy dowam edÿär.
Onung soldat durmuşy hakda ÿazan onlarça goşgulary “Ÿaş kommunist”, “Sowet Türkmenistany” gazetlerinde çap edilÿär.Ol goşun gulugyny 1951-nji ÿylda gutaryp, 1952-nji ÿylda žurnalistik kärine dolanyp gelyar. Kerim Gurbannepesowyň terjime eden ululy-kiçili 250 töweregi eserleri Türkmenistanda terjime edebiÿatynyň altyn hazynasyna girÿär.Kerim Gurbannepesow oz doredijilik dowrunde belli sungat adamlary bilen ishleshipdir. Munga mysal edip Türkmenistanyň halk bagshysy Sahy Jepbarowy gorkezse bolar. Kerim aga Sahy Jepbarow-a bagyshlap "Guyma-gursaklyk hakynda" atly goshgy hem doredyar.Sahy Jepbarow bolsa Kerim aga barada şeÿle diÿÿär:
“K.Gurbannepesow goşgularynyň köpüsi dörände öz nepis sazy bile dünÿä inen,bize şol ajaÿyp heňi tapaÿmak galÿar.Ol heňem başga ÿerde däl-de, halkyň içinde öňden ÿaşäp ÿören äheňleriň,heňleriň arasyndan gözlemeli.”
K.Gurbannepesow diňe bir poema, goşgular ÿazmak bilen çäklenmän publistika, proza eserlerini hem ÿazÿar. K.Gurbannepesow Türkmen halkynyň aňynda, kalbynda ajaÿyp şahyr hökmünde baky ÿaşar. Bizing tmhits.com saytymyzda-da Kerim aganyng "Ýazmasy agyr düşen goşgy" "Adamyň ömrü hakynda oýun gatyşykly çyn " "Duýgy" yaly birnache gyzykly eserlerini dinglap bilersingiz.
Uns bereningiz uchin kop sag bolung !!!!!!!!

Saturday, May 22, 2010

Parahat AmandurdyyewSalamualeykim www.tmhits.com saytymyzyng hormatly agzalary. Men bu gun Turkmenistanyng at gazanan artisti Parahat Amandurdyyew hakynda birnache maglumatlary paylashmak isledim.
Amandurdyýew Parahat Artykowiç. 1981-nji ýylyň iýul aýynyň 21-inde, Ahal welaýatynyň Ak-Bugdaý etrabynyň S.A.Niýazow daýhan birleşik obasynda eneden dogulýar.Parahat 1997-nji ýylda orta mekdebi tamamlap,Aşgabat şäherindäki DAŇATAR ÖWEZOW adyndaki sazçylyk uçilişesiniň "hor dirižory" fakultetine okuwa girýär. 2001-nji ýylda uçilişe okuwyny doly tamamlaýar we şol ýylda TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASYNYŇ "hor dirižory" fakultetine okuwa girýär.
Parahat, 2006-njy ýylda okuwy doly tamamlap öz diplom işini Ahal welaýat medeniýet öýünde aýdymçy bolup işläp 2008-nji ýylda tamamlaýar! Häzirki wagt, 2009-njy ýylyň 2-nji fewralyndan bäri "TÜRKMENISTANYŇ MEDENIÝET MERKEZINDE" aýdymçy bolup işleýär! Onuň Döwlet sylaglary: 2001-nji ýylda "ÝAŇLAN DIÝARYM" telebäsleşiginiň ýeňijisi! 2007-nji ýylda "ALTYN ASYR" bäsleşiginiň ýeňijisi! 2008-nji ýylda "TÜRKMENISTANYŇ AT GAZANAN" artisti diýen at dakyldy!Hazirki wagtda Parahat Amandurdyyew ozuning "Bu guyzde" "Yuregim sende" we "Seningki" yaly aydymlary bilen yashlarmyzyng soygusini gazanmagy basharan aydymchydyr.Parahadyng gowy görýän reňki açyk ýaşyl we gara renk! Onuň esasy arzuwy dünýä derejesinde klip düşürmek!
Uns bereningiz uchin kop sag bolung !!!!!!!!

Sunday, May 16, 2010

Tmhits Server - Super Fast

Saytymyzyn tizligini ozuniz hem gorensinizdir. Beyleki Turkmenistandan saytlar yaly hayal ishlenok. Sebabi biz Turkmenwebin serverini ulanyaryz. Houston/Texas/USA'de yerlesyan bu server Dual Xeon CPUly bolan, 500GB HDD space, 4GB RAMli server. Beyle server bilen - sky is the limit :)

Tmhitsin hostingini edyan bu serverda basga guyscli saytlar hem host edilyar. Bulara mysal - tmchat.ru (tmch.at), Ashgabat.us, Tmolympiad.org, Okamak.com, Tmhabar.com . Gorusiniz yaly bularyn hemmesi Turkmenistanyn gowy tanalan saytlaryn arasynda.

Ynha asagdaky suratta bizin serveri gorup bilersiniz:

Tmhits Web server. Provided by ASBHost from Turkmenweb.

*** entagem bilmeyan bolsanyz - Tmhits Turkmenwebin proyektidir.

Wednesday, May 12, 2010

Nury Halmammedow

Salamaleykim www.tmhits.com saytynyng agzalary we dingleyjileri !!!!! Men bu yerde turkmen halkynyng meshhur kompazitory Nury Halmammedow hakynda gysgacha gurrung etmek isledim.
Turkmenistanyng halk artisti, Magtymguly adyndaky yashlar bayragynyng eyesi Nury Halmammedow 1938-nji yylyng 20-nji iyunynda "Dayna" obasynda eneden bolyar. Nurynyng saza bolan howesi chagalygyndan bashlayar.Ol yashlygynda turkmen dutaryny dinglap saza ashyk bolyar. Chunki onung dunya gelen obasynda Annahal bagshy, Dost Hally bagshy we Geldi bagshy yaly belli dessanchy bagshylar yashap gechipdir. Nury yashlygynda yetim galyp, 1945 yylda Gyzylarbadyng yetimler oyune tabshyrylyar.Songra agasy bilen Baherdene gidyarler. Gunlering birinde Nury hichkime aytman otla munyar we Marynyng denginde ony tutyarlar we wokzalyng yanyndaky chagalar gawawhanasyna gawayarlar. Nury shol wagt ozuning doglan gununi bilmanligi sebapli onung doglan gununi nadogry belleyarler. Songra ony 1951-nji yylda Bayramalynyng chagalar oyune tabshyryalar. Nury ilkinji saz bilimini shol yerdaki sazchylyk mekdebinde Fortepiano saz guralyny owrenmek bilen bashlayar.
Songra wagyng gechmegi bilen Moskwa konserwatoriyasynda bilim alyar.
Nury Halmammedow turkmen milli sazyny kamil (professional) dereje-de dunya mailm
etmekde ing uly rol oynayan turkmen kompazitorydyr. Munga mysal edip europa saz gurallaryndan duzulen simfoniki orkestrde turkmen tebigatyny wasp edyan "Turkmenistan" atly simfoniki shekillerini gorkezse bolar. Kompazitoryng doredijiliginde saz janrynyng durli gornushlerini gorup bolyar. Meselem, "Japbaklar", "Aygytly adim", "Mukamyng syry" , "Kechpelek" birnache kinolara saz, aydymlar we romanslar, belli saz gurallary uchin kwartetler we bashgalar..... Kompazitoryng gowy goryan shahyry Gurbannazar Ezizow bolupdyr we onung goshgularyna duzen aydymlaryny Atageldi Garyagdyyewing yerine yetirmeginde kop dinglap bileris. Ol uch agirt koplench bile ishleshipdirler.Munga-da "Iki agach", "Dostlaryma" yaly birnache aydymlary mysal edip bileris.
Bu yerde Nury Halmammedow barada meshhur sungat adamlarynyng pikirlerini dinglemek sozung gury bolmamazlygyna komek eder diyip umyt edyan. Nury Halmammedow barada yene-de birnache gyzykly zatlary bizing sahypamysyng "Sizden" boluminde seredip bilersingiz. Uns bereningiz uchin sag bolung !!!!!!!

Tuesday, May 11, 2010

Tmhits Embed - Music & VIdeo on your site

Bugun aydym sahypalardaky embed kody duzettim. Indi aydym sazlary arkayin oz saytynyza gosup bilersiniz. Birje kemciligi bar - bizim logomyz embed sahypalarda gorunmeyar. Sebabi, ulanyanymyz Longtail Video Playerin mugt versiyasy; ony entak satyn alamok - 60 ewrojyk tolemeli. Indiki ay alaryn nesip bolsa.

EN
Embed feature on music pages has been fixed. I know it wasn't working for quite a while, I just didn't have time to fix it - I've been very busy lately. BTW, when embedding music files, you'll notice solid black area - it was intended for Tmhits logo. I am currently using free version of Longtail Video flash player on Tmhits which has disabled logo feature (in it's previous version it was allowed).. anyhow.. hopefully next month I'll be upgrading Tmhits player to a full licensed version, and logos on embed pages will work.

Monday, May 10, 2010

Central Asia: Rap and Hip-Hop

Sonky dowurde Turkmenistanda Rapcylar kopeldi. Rap we Hip-hop stili Tmhitste hem kopeldi.

Saytymyza gosulan taze aydymcylaryn kopisi bu iki janryn icinden gelyan aydymcylar. ZumerChas, Syke, Rude, ST, MkM bulardan kabirleri. Bularyn yanynda 2 sany gyz repci hem gosuldy - Jeyka we Marseyk.

[EN]
You can feel a wind of change in Turkmenistan Rap and Hip-Hop Music.

Most of the new artists that we've added to the site are coming from these 2 music genres. ZumerChas, Syke, Rude, ST, MkM are just a few of them. Besides all these male artists, we saw 2 female artists from Turkmenistan, quite an interesting fact - Jeyka and Marseyk.

Although these new singers, don't have a lot of tracks like other popular artists, they managed to take their place among mainstream artists. On the right side of the website we've seen ZumerChas, Syke and S.T. to hold their positions under "Popular Artists of the Week" (Hepdäniň Aýdymçylary), for a few weeks now. This fact alone clearly shows their popularity among Tmhits listeners, who are mainly teenagers and young adults.

Jeýka : Ilkinji Step