Saturday, May 29, 2010

Döwlet Annageldiýew


Salamualeykim www.tmhits.com saýtymyzyň hormatly agzalary !!!! Men bu gün siz bilen ussat diktor Döwlet Annageldiýew barada bir az maglumat paýlaşmak isledim.
Döwlet 1981-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Aşgabat şäherinde dogulýar. Ol orta mekdebi tamamlap, Türkmenistanyň Sport we Turizm Instutynyň Turizm bölüminde ýokary bilim alýar.Döwlet ýokary okuw jaýyny tamamlanyndan soň, Nebitdagda gulluk borjuny berjaý edýär.
Döwlet gulluk borjuny tamamlap, diktorlyk wezipesine başlaýar. Işlän döwründe ýurdumyzda meşhur hünärmen diktorlar bilen bile işleşyär. Döwlet ilki-ilkiler teleýaýlymda, radioda, janly hekaýalarda çykyş etýar. Bir wagtyň özünde döredijilik işlerine-de baş urýar we "Ýaşa meň üçin" "Söýdüm men" "Diňe seň üçin" ýaly birnäçe goşgylar döredýär.Döwlet diňe bir goşgy sungaty däl eýsem aýdym aýtmak bilen hem meşgullanypdyr. Muňa onuň aýdan "Gözel Baýramgül" aýdymy mysal bolup biler.
Döwlet Annageldiýew 2004-nji ýylda "Watan" radiokanalynda işlemäge başlaýar.Ol bu döwürde döwlet derejesinde geçirilen birnäçe konsertleri alyp barýar. 2006-nji ýyldan şu güne çenli teleýaýlymda habarlar bölüminde işläp gelýär.
Döwlet diňe öz goşgylary däl eýsem ussat şahyrlarymyzyň eserlerinden "Söýgi näme?!" " Giç bolar" ýaly goşgylary-da okap, ses ýazgylaryny edýär.

Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!!!!

2 comments:

 1. dongtam
  game mu
  cho thue phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  Hai cỗ lực lượng va đập vào nhau, hủy thiên diệt địa, đem phạm vi mấy trăm dặm tạo thành từng đợt động đất, lực lượng mạnh mẻ làm cho núi non vỡ nát tạo thành vô số cái khe vực sâu.

  Một kích Kinh thiên động địa, hơi thở hủy diệt giống như phá hủy khắp thế gian, loại uy thế này làm cho trong lòng mọi người lần đầu tiên cảm thấy nhỏ bé, dưới loại lực lượng này, mười sao đấu thánh đều hóa thành tro tàn.

  Lúc này mọi người cũng đã biết thế nào mới là cường giả chân chính, lúc này hai người trên không trung mới là cường giả chân chính, mỗi cái giơ tay nhấc chân của hai người đều hủy thiên diệt địa.

  Lúc này hai người rất mạnh, đồng thời chiến ý dâng cao, sau khi giao chiến mấy hiệp, vô luận Đoan Mộc Cuồng hay Nhạc Thiên lão tổ đều không lộ ra cái gì suy yếu.

  - Đấu đế thực lực, quả nhiên cường hãn.

  Đoan Mộc Cuồng nhìn Nhạc Thiên lão tổ nói.

  ReplyDelete