Tuesday, June 29, 2010

Tmhits-de täzelikler.

Salamualeýkum hormatly www.tmhits.com saýtymyzyň agzalary we diňleýjileri !!!! Bäş ýaşy arka atan we tmhits.com ady bilen tanalýan saýtymyz gün-günden ösüşlere tarap batly gadam bilen barýar. Şol sanda gündelik täzelikler dowam edýär. Olaryň iň soňkusyna mysal edip, saýtymyzyň Özbek dilinde ulanylma mümkinçiligidir. Saýty Özbek dilinde ulanmak üçin baş sahypadaky "dil" bölüminden O'zbekcha-ny saýlamagyňyz ýeterlikdir.
Size okuwda we işleriňizde üstünlikler arzuw edýän !!!!!!!!!
Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!!!

Wednesday, June 2, 2010

Tmhits.com-da Täzelik..
Salamualeýkum hormatly www.tmhits.com saýtymyzyň agzalary we diňleýjileri !!!!! Gün-günden ösüşler bilen öňe barýan saýtymyzda täzelik girizilmeler dowam edýär. Bularyň iň soňkusy bolsa siziň Facebook- da biziň saýtymyzyň videolaryny göni öz Facebook sahypaňyzda seredip bilmegiňizdir. Munuň üçin siziň www.tmhits.com -dan video linkini nusgalap ("copy" edip), Facebook-a goýmagyňyz ("paste" etmegiňiz) ýeterlikdir. Mysal hökmünde ýokardaky suratlara seredip bilersiňiz !!!!!!
Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!!!!!!