Sunday, September 12, 2010

Türkmen CD-leri dünýä ýaýylýar.

Salam www.tmhits.com saýtymyzyň hormatly diňleýjileri we aýdym-saz muşdaklary !!! Tmhits topary milli türkmen aýdym-saz sungatyny dünýä derejesine çykarmak üçin batly gadamlar bilen öňe barýar. Ýakynda habar berşimiz ýaly saýtymyzyň " Store" bölüminde ýer alan ýazgylar dünýä derejesinde satyşa çykaryldy. Häzirki wagtda bu ýazgylary aşakda görkezilen salgylardan görkezilen senesinden başlap satyn almana doly mümkinçilik bar :

Salgylar:

Seneler:

Apple iTunes

9/8/2010

Rhapsody

9/8/2010

Emusic

9/8/2010

Napster

9/8/2010

Nokia

9/8/2010

LimeWire

9/8/2010

GreatIndieMusic

9/8/2010

Verizon

9/8/2010

Amazon MP3

9/8/2010

Deezer

9/9/2010

MySpace Music

9/9/2010

MediaNet

9/10/2010


Ýazgylar wagtlaýynça mp3 şeklinde satylýar we gysga wagtda ähli CD-leri ýazgy(album) görnüşinde-de size hödürlemegi maksat edinýäris.
Mundan başga-da Tmhits topary ýurdumyzyň tanymal aýdymçy-sazandalary bilen hemaýatçy hökmünde bile işlemegi maksat edinýär. We size ýokary hilli täze aýdymlary hödürlemek bilen goldawyňyza mynasyp bolmagy umyt edyär.
Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!
Iň gowy arzuwlar bilen Tmhits topary ...

Wednesday, September 8, 2010

Tmhits StoreSalamualeýkim www.tmhits.com saýtymyzyň hormatly diňleýjileri !!! Gün-günden ösüşlere sary bat alýan saýtymyz ýene-de bir täzelik bilen siziň hyzmatyňyzda. Ýaňy-ýakynda biziň saýtymyzda täze " STORE" bölümi döredildi. Siz bu bölümde kämil derejede ýazylan we türkmen aýdym-sazlaryny içinde jemleýän ilkinji CD ýazgylary alyp bilersiňiz. Häzirki wagtda bu CD-ler dünýä derejesinde satyşa çykdy. Muňa mysal edip CD-lerimiziň dünýä belli aýdym-saz saýty "www.cdbaby.com"-da satylmagyny görkezip bileris. Mundan başga-da gysga wagtda www.itunes.com, www.amazon.com we www.rhapsody.com ýaly saýtlarda biziň CD-lerimizi alyp bilersiňiz. Halkara daşamak işleri-de kepillendirilendir. Ýokarda görşüňiz ýaly bu işleriň amala aşmasy üçin möhüm bolan "Barcode"-da eýýäm alyndy. Eden işlerimiz siziň göwnüňizden turar we goldawlaryňyza mynasyp bolar diýip umyt edýäris !!!! Üns bereniňiz üçin sag boluň

TMhits topary !!!!!