Wednesday, September 8, 2010

Tmhits StoreSalamualeýkim www.tmhits.com saýtymyzyň hormatly diňleýjileri !!! Gün-günden ösüşlere sary bat alýan saýtymyz ýene-de bir täzelik bilen siziň hyzmatyňyzda. Ýaňy-ýakynda biziň saýtymyzda täze " STORE" bölümi döredildi. Siz bu bölümde kämil derejede ýazylan we türkmen aýdym-sazlaryny içinde jemleýän ilkinji CD ýazgylary alyp bilersiňiz. Häzirki wagtda bu CD-ler dünýä derejesinde satyşa çykdy. Muňa mysal edip CD-lerimiziň dünýä belli aýdym-saz saýty "www.cdbaby.com"-da satylmagyny görkezip bileris. Mundan başga-da gysga wagtda www.itunes.com, www.amazon.com we www.rhapsody.com ýaly saýtlarda biziň CD-lerimizi alyp bilersiňiz. Halkara daşamak işleri-de kepillendirilendir. Ýokarda görşüňiz ýaly bu işleriň amala aşmasy üçin möhüm bolan "Barcode"-da eýýäm alyndy. Eden işlerimiz siziň göwnüňizden turar we goldawlaryňyza mynasyp bolar diýip umyt edýäris !!!! Üns bereniňiz üçin sag boluň

TMhits topary !!!!!

No comments:

Post a Comment