Monday, November 22, 2010

Tmhits Iňlis dilinde Tmhits is in English

Salamualeýkum hormatly www.tmhits.com saýtymyzyň agzalary we diňleýjileri !!!! Gün-günden ösüşlere tarap batly gadam bilen barýan saýtymyz gündelik täzelikler bilen işini dowam edýär. Biziň indiki täzeligimiz saýtymyzyň altynjy dili bolan Iňlis dilinde ulanylma mümkinçiligidir. Saýty Iňlis dilinde ulanmak üçin baş sahypadaky "dil" bölüminden English-i saýlamagyňyz ýeterlikdir. Ondan başga-da saýtyň ýazgylary Web 2.0 saýtlarynda giňden ulanylýan Trebuchet MS fontyna geçirildi. Biziň saýtymyzda Helvetica Neu, Arial, Lucida Grande, Verdana yaly fontlar hem ulanylýar.
Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!!!
Size okuwda we işleriňizde üstünlikler arzuw etmek bilen !!!!!!!!!
Tmhits topary

Saturday, November 13, 2010

Tmhits kämillikde...

Salam www.tmhits.com saýtymyzyň hormatly diňleýjileri we aýdym-saz muşdaklary !!! Bilşimiz ýaly, Tmhits topary Merkezi Aziýa aýdym-saz sungatyny dünýä derejesine çykarmak üçin batly gadamlar bilen öňe barýar we birnäçe täzelikler girizmegi dowam edýär. Iň soňky täzeliklerde Youtube channel-imiziň döredilmegi we Tmhits blog-yň keşbiniň üýtgemegidir. Tmhits blog-yň bu üýtgemesi size, ýagny diňleýjilerimize blogdaky ýazgylarymyz hakynda pikir we maslahatlaryny aňsatlyk bilen paýlaşmaklaryna mümkinçilik berýär. Biziň Youtube channel-imizden bolsa täze wideoklipler diňläp lezzet alarsyňyz diýip umyt edýäris.

Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!
Iň gowy arzuwlar bilen Tmhits topary ...