Monday, January 10, 2011

Tmhits 2011

Salam hormatly tmhits.com diňleýjileri we myhmanlary !!! 2010-njy ýyl saýtymyzda özgerişleriň iň köp bolan ýylydyr. 2010-njy ýylda saýtymyz alty dilde ulanylmana mümkinçilik aldy. Ondan başga-da ulanyjylara saýtdaky agzalary görmek we habarnama alyşmak mümkinçiligi berildi. Ilkinji bolup içinde Türkmen aýdymlary bolan audio CD ýazgylaryny dünýä arenasyna kämil derejede satuwa çykardy. 2010-njy ýylda saýtymyzda ýygy soralýan soraglar bölümi hem döredildi. Şeýle hem çalt gözleg we aýdym/wideoklipleri kategoriýa boýunça diňlemek ýaly birnäçe özgertmeler girizildi. Tmhits topary hökmünde size-de bu ýylda bize beren ähli goldawlaryňyz üçin minnetdarlygymyzy bildirýäris.
Täze 2011 ýylda hem toparymyz täze taslamalaryň üstünde işleýär. Bularyň ilkinjisi şu wagt işläp başlan aýdymçylar üçin täze hasap berilmegidir. Bu hasap aýdymçylarymyzyň dünýä tanalmagy üçin uly mümkinçilik bolar diýip umyt edýäris. Mundan başga-da birnäçe özgeriş girizmegi maksat edinýäris. Tmhits topary geljekde-de siziň tamaňyzy ödemek üçin işlemegi özüne bagt bilýär we ulakan minnetdarlyk bildirýär.
Sag boluň !!!!